5. Jun
Stuttgart

Aktuelles zu den rechtlichen Aspekten der IT-Security

Neue IT-Gesetze, Cloud-Computing, BDSG Novellen, Dokumentenmanagement, Social Media

Referent: Horst Speichert
Veranstalter: BWGV